Stichting DEZINNEN

Stichting DEZINNEN (bij Notaris opgericht op 15 januari 2015). De stichting was bij oprichting gevestigd aan de Korte Koediefstraat 25, 2511 CE Den Haag Met ingang van 30 maart 2015: Juliana van Stolberglaan 154 2595 CL Den Haag T : 06 22607908 / 06 20228973 E : info@dezinnen.nl W : www.dezinnen.nl ING bank : NL 61 INGB 0006 7360 57 KvK : 62406299 RSIN : 854805497

Doelstelling

De doelstelling van DEZINNEN is neergelegd in artikel 2 van de stichtingsakte en luidt: Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel: Zich te richten op het faciliteren en organiseren van inspirerende, bezinnende, onderhoudende en op dialoog en spiritualiteitsontwikkeling vanuit de christelijke, en in het bijzonder de rooms katholieke, tradities en in de geest van de activiteiten van Stichting de Boskant (rooms katholiek centrum de Boskant te ‘s-Gravenhage). Hierbij gericht op samenwerking met christelijke kerken en andere partners van goede wil, en voorts alhetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: Het organiseren en faciliteren van lezingen, debatten, exposities en workshops en het onderhouden van een netwerk en diverse vormen van communicatie ten behoeve van belangstellenden. 3. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst noch zullen haar feitelijke activiteiten daarop zijn gericht.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat statutair uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden, waaronder een voorzitter, een secretaris  en een penningmeester. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meerdere bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Het bestuur bestaat uit de volgende personen: Ir D.L. Renkema, voorzitter, Drs. Hans Kruijssen, penningmeester, Drs. T.A.J.M. Wierema, waarn. secretaris/uitvoerend directeur

Beleidsplan

De eerste beleidsvisie (2015 - 2017) van de stichting is in augustus 2015 gepresenteerd en is hier te downloaden:

visiemissieDEZINNEN def 17aug2015 excl noten

Beloningsbeleid

De stichting DEZINNEN wordt uitsluitend gedragen door vrijwilligers. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Vrijwilligers kunnen in bijzondere gevallen een vrijwilligers-vergoeding ontvangen conform de regeling 'Vrijwilligersvergoeding' van de Belastingdienst.

Jaarverslagen

Het eerste inhoudelijk- en financieel jaarverslag (2015) van de stichting verscheen in het voorjaar van 2016 op deze website. Een actueel beeld van de thans uitgeoefende en geplande activiteiten is te vinden op de agendapagina van deze website. Daar is ook de seizoensfolder te openen of te downloaden. De stichting is bij besluit van 30 april 2015 met terugwerkende kracht vanaf 15 januari 2015 door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI.

jaarrekening dezinnen 2015

Jaarrekening dezinnen 2016

Inhoudelijk jaarverslag dezinnen 2017 met jaarrekening

Inhoudelijk jaarverslag dezinnen 2018 met jaarrekening

Inhoudelijk jaarverslag dezinnen 2019 met jaarrekening

Inhoudelijk jaarverslag dezinnen 2020 met jaarrekening

 

Privacyverklaring

Voor de privacyverplaring van DEZINNEN klik hierhttps://dezinnen.nl/uploads/source/Inhoudelijk_jaarverslag_2019.pdf